Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Więcej

Listy do Avatara - część 2 - Jak działa organizm ludzki?

3 marca 2020
Autor: AVATAR

Działanie materii ludzkiej oparte jest na pięciu zmysłach, które są zwią­zane z częścią poprzeczną jelita gru­bego.

Wzrok - to zdolność do odbierania bodźców, wywołanych pewnym zakre­sem promieniowania elektromagne­tycznego zwane światłem widzialnym. Odbierane są ze środowiska naturalnego otaczającego daną materię.

Słuch - to zdolność odbierania fal dźwiękowych i ich natężenia. Dźwięk wywołuje drgania, które poprzez bło­nę bębenkową, młoteczek, kowadełko, strzemiączko i okienko owalne trafiają do ucha wewnętrznego, gdzie zamienia­ne są na impulsy nerwowe.

Dotyk - to zdolność do odbioru sygna­łów przesyłanych przez komórki reagu­jące na ciepło, zimno, nacisk lub uszko­dzenia. Rozróżniamy dwa narządy: czucia głębokiego i powierzchniowego. Te pierwsze leżą głęboko pod skórą i przypisane są do nich mięśnie, stawy i więzadła. Dzięki nim oceniamy też kształt, ciężar, elastyczność, twardość, itp. Powierzchniowe są zlokalizowane w skórze i odbierają informacje o tempera­turze, pieczeniu, swędzeniu, itp.

Węch - to zdolność wykrywania zapa­chów i przetwarzania ich.

Smak - to zdolność do chemicznej ana­lizy składu pokarmu. U ludzi kubki sma­kowe znajdują się w całej jamie ustnej. Rozróżniamy pięć rodzajów smaków: słodki, słony, kwaśny, gorzki, umami.

 

Przesyłane informacje ze zmy­słów łączą się w mózgu ze sobą i są tam analizowane. Następnie przekształcane są na impulsy elektryczne, porządkowane i zapisy­wane. Wszystko to wpływa na doświad­czenia w celu wykorzystywania ich w przyszłości. Materia stale uczy się na podstawie przetwarzanych informacji napływających z otaczającego świata. Co z kolei wpływa na zapis w mózgu, który wykorzystuje podświadomość. Uważa się ten proces za dojrzewanie i wzbogacanie układu nerwowego. Proces ten polega na ciągłym zbieraniu danych pozytywnych i negatywnych oraz prze­twarzaniu ich.

Właściwe funkcjonowanie całego układu nerwowego, wpływa na kompe­tencje i właściwy rozwój materii. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie w przy­szłości umiejętności prawidłowej oceny oraz wyważenia dobra i zła.

Wpływ na nasze funkcjonowanie ma całe nasze otoczenie i zachowania osób, które czynnie uczestniczą w kształtowa­niu osobowości danej materii, oraz któ­rych zachowania i postawy analizujemy wszystkimi zmysłami. Pozyskiwane informacje mają wpływ na prawidłowy rozwój naszego mózgu, co przekłada się na kompetencje i niezbędne funkcjono­wanie układu nerwowego.

Na zdobywane doświadczenie przez dziecko mają wpływ informa­cje pochodzące z układu zmysłowego. Ma to wpływ na umiejętność adaptacji i przygotowania reakcji na wszystkie zdarzenia, które nastąpią w przyszłości. Układy zmysłowe pełnią istotną rolę w rozwoju człowieka przez całe jego życie począwszy od okresu przed urodzeniem po dorosłe życie. Układ nerwowy pod­dany pewnym bodźcom z przetworzo­nych informacji, łącząc się z organami, stawami, ścięgnami i mięśniami wpływa na nie, kształtując je i zmieniając. Proces ten współgra z kształtowaniem pod­świadomości.

Podświadomość wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. Wszystkie na­sze wybory, decyzje, zachowania, reak­cje i relacje z innymi ludźmi z niej wyni­kają. To w niej zapisane są myśli, emocje, wspomnienia i przekonania przez anali­zę wszystkich informacji z układu zmy­słowego. Magazyn ten skrywa wszystkie pozytywne i zarazem negatywne do­świadczenia z całego życia. Podświado­mość uważana jest także za programator ludzkiego umysłu, co przekłada się na stan fizyczny i chemiczny naszej materii. Ludzkie emocje kształtują świat wokół nas. Nie tylko nasze postrzeganie, ale rzeczywistość samą w sobie.

Podświadomość wszystko odbiera dosłownie, każde zdarzenie, myśl i sło­wa padające z ust. Gdy w nocy przyśni nam się straszny sen, nasza podświa­domość odbierając go dosłownie włą­czy stan chemiczny i doprowadzi, że obudzimy się zlani zimnym potem oraz z odczuciem strachu. Logicznie myśląc sen to iluzja, jednak podświadomość odebrała to jako rzeczywistość. Dokład­nie tak odbiera wszystkie myśli, słowa i zdarzenia, co wpływa na strukturę che­miczną i fizyczną.

W badaniu nad reakcją ludzkiego DNA na uczucia oraz na rzeczywistość, dr Glen Rein, dr Rollin McCraty z Institu­te of HeartMath, 1 stycznia 2001 r. poka­zują reakcje na pozytywne i negatywne bodźce. W badaniu obserwowano, jak łańcuch DNA człowieka zmienia się na podstawie jego myśli i emocji. Pod wpły­wem negatywnych emocji naprężył się, natomiast pod wpływem pozytywnych uczuć rozluźniał się. Jak wywnioskowa­li naukowcy, uczucia wywołują skutki w kształtowaniu ludzkiej materii. Pod­świadomość jest kluczem do naszego życia, zdrowia, szczęścia i sukcesu. To ona doprowadza nas do choroby, tok­sycznych relacji oraz nałogów.

Dziękujemy za wszystkie listy, które otrzymaliśmy. Jesteśmy mile zaskoczeni takim odzewem. Wybraliśmy dwa li­sty, które pokrótce opiszemy i podamy związek przyczynowo-skutkowy zaist­niałych dysfunkcji. Z każdej dysfunkcji jesteśmy w stanie wyjść i uzdrowić swoje ciało. Skoro zapisem są zdarzenia, które przeżyliśmy w dzieciństwie, wystarczy je zdiagnozować i w odpowiedni spo­sób naprawić. Życie jest jak gra, w której myśli można nazwać marzeniami dzien­nymi składającymi się z wyobrażeń i fantazji występujących w czasie pełnej świadomości. Wystarczy je zauważyć, nazwać i określić ich właściwości. Przez odpowiednią modyfikację, przekształcić je na pozytywne, co odmieni nasze życie na każdej płaszczyźnie.

 

Anna, lat 34. Praworęczna

Uskarżająca się na ból kręgosłupa w od­cinku szyjnym z lewej strony. Do listu dołączyła opis rezonansu tego odcinka. Z opisu wynika, że między odcinkiem C5 i C6 jest przepuklina (wypuklina) lewego kanału korzeniowego.

Diagnoza: Wpływ na to mają skróco­ne mięśnie: równoległoboczny mniejszy, zębaty górny, czworoboczny, odpowia­dające za komunikację z kobietą. Anna ma wpisane w DNA: brak umiejętności komunikacji ze wszystkimi kobietami pochodzącymi z rodziny. Odczuwa nie­chęć do rozmawiania, jest agresywna, czuje się przez te kobiety atakowana, nie liczy się z ich zdaniem i nie czuje wspar­cia z ich strony. Anna często prowadzi wewnętrzne rozmowy z kobietami, któ­re w mózgu usystematyzowane są jako rodzina. Kłóci się z nimi i je poucza.

W dzieciństwie kobiety biorące udział w wychowaniu były agresyw­ne, często podnosiły głos, nie słucha­ły siebie wzajemnie i miały pretensje o brak wspierania ich. Główną cechą tych kobiet były nagłe wybuchy wście­kłości, kończące się brakiem komuni­kacji (fochami). Opiekun nie potrafił porozumiewać się z kobietą w domu i często zwracał uwagę na brak komuni­kacji lub miał pretensję do kobiet.

 

Filip, lat 49. Praworęczny

Skarżący się na bóle kręgosłupa w od­cinku lędźwiowym z prawej strony. Opi­sał zdiagnozowaną dyskopatię L3-L4.

Diagnoza: Wpływ na to mają mię­śnie: mięsień zębaty tylny dolny, mię­sień czworoboczny lędźwi, mięsień biodrowo-lędźwiowy, niektóre mięśnie z grupy prostowników. Odpowiadają za wybiórcze słuchanie mężczyzn. Filip ma wpisane w DNA: czepianie się słów, wchodzenie w słowo, chęć odsunięcia mężczyzn, poprawianie i pouczanie mężczyzn z otoczenia. Często w głowie Filipa odbywają się rozmowy z innymi mężczyznami, w których Filip wykazuje im błędy, wyśmiewa ich, chce ich odsu­nąć od siebie, atakuje ich, zwraca uwagę na każde słowo padające z ich ust i wy­kazuje im złe myślenie i zachowania.

W dzieciństwie opiekunowie czę­sto dyskredytowali innych mężczyzn, zwracali uwagę na ich wysławianie, podważali ich słowa i zachowania. Często atakowali i ironizowali z nich. Główną cechą opiekunów była wście­kłość i żal do mężczyzn, objawiające się pogardą i lekceważeniem.

 

Jeżeli Twojemu ciału doskwiera jakiś ból lub borykasz się z jakąś cho­robą, napisz do mnie, a wyjaśnię Ci, co jest tego przyczyną. W liście określ miejsce bólu i czy jesteś prawo-, czy leworęczny. Zainteresowane osoby mogą pisać na adres gazeta@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl.

 

Tekst pochodzi z najnowszego - targowego wydania czasopisma "Szaman" nr 2.

 

 

Źródło: Czasopismo SZAMAN
Tagi:
Komentarze:
Przepisz tekst z obrazka:
MCREI
O nas
Redakcja Portalu Medycyny Naturalnej
Aleja Korfantego 2
(1 piętro, wejście od tyłu budynku)
40-004 Katowice
tel.: 32 257 08 39, 602 483 699
email: kontakt@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl

Redaktor naczelny: Halina Jurkowska
Znajdz nas
Zapisz się do newslettera i otrzymuj comiesięczną porcję wieści.