Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Więcej

Listy do Avatara - część 4 – Jak nabyłem agresję i brak wsparcia?

21 lipca 2020

Kolejnymi meridianami, o których Wam opowiem, są meridiany: osierdzia (żeński – Yin) i potrójnego ogrzewacza (męski – Yang). Obydwa są związane z zachowaniami naszych opiekunów w domu. Negatywny wpływ na te meridiany ma stosowa­nie agresji, przemocy, krzyki, brak wsparcia i brak okazywania miłości przez opiekunów.

 

Niebezpieczeństwo w domu – osierdzie/ Yin

 

Stan emocjonalny charakteryzu­jący się poczuciem braku bezpieczeń­stwa, trudnego do określenia dyskom­fortu. Stan ten utożsamiany jest często z lękiem, różni się jednak od niego bra­kiem zmian fizjologicznych (np. uczu­cie duszności, pocenie się, przyspie­szony puls), które zawsze towarzyszą lękowi. Zgodnie z roboczą definicją przemoc domowa to działania lub rażą­ce zaniedbania dokonywane przez jed­nego z członków rodziny przeciwko po­zostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewa­gę sił, lub władzy i powodujące u nich szkody, lub cierpienie, godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczegól­ności w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne). Istota przemocy do­mowej związana jest z faktem wykorzy­stywania przewagi siły lub władzy dla krzywdzenia innych członków rodziny.

Fizyczne objawy braku równowagi me­ridianu osierdzia to bóle na wewnętrz­nej stronie przed łokciem i w zgięciu łokcia, problemy z sercem objawia­jące się uczuciem przepełnienia lub silnym kołataniem, uczucie gorąca w dłoniach, zaczerwienienie twarzy oraz zażółcenie białka oka. Objawem stanu zapalnego osierdzia jest ból w klatce piersiowej, który odczuwany jest jako ostry ból lub ucisk, zlokalizowany po jej lewej stronie, za mostkiem lub w okoli­cy przed sercem. Często promieniuje on do brzucha, pleców, barku, a nawet szyi oraz nasila się zazwyczaj przy kaszlu, poruszaniu się i połykaniu, a często także w pozycji leżącej. Gdy w wor­ku osierdziowym płyn gromadzi się w znacznej ilości i dochodzi do ucisku na serce, pojawiają się suchy kaszel, dusz­ności, szybsze niż zwykle męczenie się, przyspieszony rytm serca.

Psychicznymi objawami braku rów­nowagi osierdzia najczęściej są: niepo­wstrzymany, bezustanny, permanent­ny, głośny śmiech, będący wynikiem straty bliskiej osoby lub straty rzeczy materialnych, a podsycany niepokojem psychicznym, wpływającym na pod­świadomość. Towarzyszy temu ciągłe analizowanie bolesnej sytuacji i nie­umiejętność pogodzenia się z nią.

Niektóre przykłady zachowań w domu, które wpływają na meridian osierdzia:

Bicie w domu – częste wymierzanie kar cielesnych rękami lub przedmiotami.
Myśli: Chęć bicia/uderzenia innego człowieka. Chęć wymierzenia kary lub sprawiedliwości. Boję się, że zostanę pobity/a.

Przemoc między opiekunami – częste sytuacje, w których opiekunowie biją się ze sobą lub szarpią.
Myśli: Chęć uderzenia współpartnera, współpartnerki. On/Ona zaraz mnie uderzy.

Wyniszczanie i tępienie innych opie­kunów – chęć sprawienia agresją i przemocą, żeby ktoś przestał istnieć.
Myśli: Jesteś nic nie warty/a, mam ochotę Cię zabić. Jestem nic nie war­ty/a, mam ochotę się zabić.

 

Wsparcie w domu – potrójny ogrzewacz/Yang

Niepokój małego człowieka wypływa z braku wsparcia jego opiekunów oraz braku poczucia bezpieczeństwa, z mi­łości zaborczej, nie wyzwalającej, lecz uzależniającej. Stan niepokoju jest nie do wytrzymania przez człowieka przez dłuższy czas. Dlatego bronimy się przed nim. Budujemy bariery, by ustrzec się przed nieznośnym cierpieniem. Odci­namy się od naszych uczuć, od serca. Uciekamy w marzenia, zamykamy się. Tworzymy sobie własny świat przeżyć, niejako nasz „wirtualny” świat, w któ­rym możemy przetrwać.

Fizycznymi objawami zaburzenia stanu równowagi potrójnego ogrzewa­cza są: osłabiony słuch, uczucie szumu w uszach, bolesne zapalenie gardła, pocenie się, zaburzenia termoregulacji, problemy z krążeniem, zaburzenia w funkcjonowaniu układu limfatycznego i osłabienie odporności, alergie, za­trzymywanie płynów i toksyn w orga­nizmie, ból zewnętrznego kącika oka, opuchnięcie policzków w okolicach kości jarzmowej, bóle za uchem i na zewnętrznej stronie ramienia, bóle w okolicy nad łokciem, łokcia i pod łok­ciem, niezdolność używania palca ser­decznego.

Psychiczne objawy braku równowa­gi potrójnego ogrzewacza charaktery­zują się poczuciem bycia porzuconym, pozbawionym uczucia miłości, co po­woduje niepokój wewnętrzny. Przyczy­ną tego może być brak ojca czy matki, ich fizyczna nieobecność, ich oddalenie psychiczne, ich brak zainteresowania się życiem młodego człowieka, pozo­stawienie go innym. Niepokój pojawia się, kiedy czujemy się pozostawieni sa­mymi sobie, ponieważ inni są ważniejsi, bardziej się liczą. Poczucie bycia porzu­conym może być niekiedy wynikiem trudności w relacji między rodzicami lub ich pracoholizmem, za które często dziecko samo siebie obwinia. Mogło dochodzić do takich sytuacji gdy jeden z opiekunów obwiniał drugiego za brak uwagi z jego strony. Takie doświadcze­nia często prowadzą do wielkiego cier­pienia, poczucia bycia niepotrzebnym.

 

Niektóre przykłady zachowań w domu, które wpływają na meridian potrójnego ogrzewacza:

Tłamszenie – wywieranie nacisku uniemożliwiającego rozwój i chęć dzia­łania.
Myśli: To jest źle zrobione. To mogło być inaczej zrobione. Nie jest doskona­le. Wszystko źle robię, wszystko jest nie tak, jak powinno.

Utrudnianie – przeszkadzanie w wy­konywaniu czegoś.
Myśli: Oni ciągle mi przeszkadzają. Czuję/widzę, że im przeszkadzam.

Wścibstwo – wtrącanie się do cudzych spraw i interesowanie się życiem in­nych.
Myśli: Oni źle postępują w swoim ży­ciu. Powinni zrobić, wybrać inaczej. Co ludzie powiedzą, gdy tak zrobię. Czy powinienem/powinnam tak zrobić, za­chować się?

Dziękujemy czytelnikom za wszyst­kie listy, które otrzymaliśmy. Wybrali­śmy jeden list, który pokrótce opiszemy i podamy związek przyczynowo skut­kowy zaistniałych dysfunkcji.

 

Beata, 43 lata, praworęczna. Uskarża się na częste uczucie zimna, w szczególności w dłoniach, na nosie i uszach. Ogromny ból na wysokości szyi (5-7 krąg szyjny, 1-4 krąg pier­siowy) powodujący często brak moż­liwości swobodnego oddychania i skręcania szyi w prawo i w lewo. Beata skarży się na brak energii do robienia czegokolwiek. Odczuwa permanent­ną apatię i zmęczenie. Zamknęła się w domu i nie chce utrzymywać z ni­kim kontaktu.

Rozpoznanie podłoża problemów: Kręgi szyjne 5-7 odpowiadają za brak komunikacji w domu. Brak umiejęt­ności skrętu głowy w prawo i w lewo oznacza niechęć do słuchania oraz komunikowania się z męską, oraz żeńską częścią klanu. Kręgi piersiowe 1-4 odpowiadają za doznanie krzyw­dy i poczucie niesprawiedliwości w domu, wynikające ze złego traktowa­nia przez domowników. Brak okazy­wania uczucia miłości i wyniszczanie innych członków rodziny przez bicie, zastraszenie, wyśmiewanie i negatyw­ne ocenianie. Zimne ręce odpowiadają za niechęć do kontaktów z członkami rodziny oraz osób z pracy. Zimne uszy i nos związane są z niechęcią słucha­nia tego, co mają mi do powiedzenia oraz poczuciem braku wsparcia i bycia krytykowanym. Poprzez subiektywne odczucie bycia samotnym, Beata wpły­nęła na swoją podświadomość uczu­ciem smutku, co skutkuje wyniszcza­niem nerek, a to z kolei przekłada się na brak energii życiowej. Skrócenie mięśni klatki piersiowej, najszerszych grzbie­tu, czworobocznych, mięśni zębatych, równoległobocznych i gnykowych spo­wodowane częstym używaniem słów klucz: „wszystko robię sama”, wpływają na spłycony oddech i brak możliwości wzięcia pełnego oddechu. Dla podświa­domości program ten oznacza skrajny egoizm.


Jeżeli Twojemu ciału doskwiera jakiś ból lub borykasz się z jakąś cho­robą, napisz do mnie, a wyjaśnię Ci, co jest tego przyczyną. W liście określ miejsce bólu i czy jesteś prawo- czy leworęczny. Zainteresowane osoby mogą pisać na adres gazeta@blizej­-zdrowia-blizej-natury.pl


Źródło: AVATAR
Komentarze:
Przepisz tekst z obrazka:
IFPSJ
O nas
Redakcja Portalu Medycyny Naturalnej
Aleja Korfantego 2
(1 piętro, wejście od tyłu budynku)
40-004 Katowice
tel.: 32 257 08 39, 602 483 699
email: kontakt@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl

Redaktor naczelny: Halina Jurkowska
Znajdz nas
Zapisz się do newslettera i otrzymuj comiesięczną porcję wieści.