Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Więcej

Jarmuż – kopalnia witamin i składników odżywczych

20 kwietnia 2021

…a jed­no­cze­śnie­ naj­cen­niej­sza ­ro­śli­na mo­je­go­ ogro­du. ­Jar­muż­ to­ naj­bar­dziej­ od­żyw­cze wa­rzy­wo­ i pod­sta­wa­ zdro­wia dla­ mi­lio­nów­ lu­dzi­ na ca­łym świe­cie.­ Ce­nię­ nie­zmien­nie ­od lat ten ­nie ­zwy­kły ­bu­kiet,­ kró­la­ zdro­wych ­wa­rzyw.

Za­cznij­my­ pre­zen­ta­cję­ tej ­zna­nej ­już w sta­ro­żyt­no­ści­ ro­śli­ny­ od jej­ zal­et zdro­wot­nych. ­Jest ­źró­dłem ­wi­ta­mi­ny A, ­któ­ra ­dział­a ­prze­ciw­za­pal­nie ­i prze­ciw­ no­wo­two­ro­wo,­ li­kwi­duj­e ­przed­wcze­sne ­zmarszcz­ki­ i zwiot­czał­ą­ skó­rę.­ Zmniej­sza­ ry­zy­ko­ za­cho­ro­wa­nia na ast­mę­ i cho­ro­by­ płuc.­ Jar­muż zwal­cza­ tak­że infek­cje­ grzy­bi­cze,­ cho­ro­by­ ser­ca,­ sta­ny­ za­pal­ne­ (w tym mię­dzy­ in­ny­mi­ za­pal­e­nie­ sta­wów). To­ nie­zwy­kłe­ wa­rzy­wo­ wzmac­nia układ­ od­por­no­ścio­wy,­ za­wie­ra ­ła­two przy­swaj­al­ne ­żel­a­zo ­i cynk. ­Wszyst­ko ­to oczy­wi­ście­ od­by­wa ­się­ bez che­mii ­i nisz­czą­cych ­or­ga­nizm ­le­ków.­

 

Co ­znaj­dzie­my ­w jar­mu­żu?

Kol­ej­ny ­krok­ zwią­za­ny ­z jar­mu­żem wie­dzie ­nas ­do wi­ta­mi­ny­ B1. ­Za­wie­ra­ jej ­aż 70 ­mg.­ Pa­mię­taj­my, ­że nie­ za­stą­pio­nym ­źró­dłem ­wi­ta­mi­ny ­B1 ­jest rów­nież ­ryż­ brą­zo­wy,­ kieł­ki ­na­sion ­oraz ro­śli­ny ­strącz­ko­we ta­kie, ­jak ­fa­sol­a,­ czy so­cze­wi­ca. ­Idąc ­dal­ej ­za­trzy­muj­e­my­ się przy wi­ta­mi­nie­ B2 ­zwa­nej ­też ­ry­bo­fla­winą, ­któ­ra ­ła­go­dzi ­obj­a­wy­ mi­gre­ny. Wła­ści­we ­ży­wie­nie­ w tym ­je­dze­nie­ jar­mu­żu­ i pra­wi­dło­we uło­że­nie ­cia­ła ­w no­cy ­(ko­niecz­nie na wznak) ­li­kwi­du­je ­ból­ gło­wy.

Mu­si­my­ ko­niecz­nie­ uświa­do­mić so­bie, ­że­ skut­ki­ nie­do­bo­ru­ wi­ta­mi­ny B2 ­to ­zaj­a­dy ­w ką­ci­kach ­ust, spierzch­nię­te­ i po­pę­ka­ne ­war­gi.­ Dzie­ci­ z nie­do­bo­rem­ wi­ta­mi­ny­ B2­ mo­gą­ cier­pieć na nie­do­ro­zwój­ lub­ za­ha­mo­wa­nie wzro­stu. ­Ko­niecz­nie ­też ­nie ­nal­e­ży­ za­po­mi­nać, ­że ­nad­miar­ cu­kru ­(zwłasz­cza­ biał­e­go)­ zmniej­sza­ wchła­nia­nie przez­ or­ga­nizm­ wi­ta­mi­ny­ B2­ oraz ­in­nych­ wi­ta­min­ z gru­py­ B­ Com­plex. Nie­do­bór­ tych­ wi­ta­min­ po­wo­duj­e prze­mę­cze­nie ­i znu­że­nie.

Barw­ne­ li­ście ­jar­mu­żu ­(w róż­nych­ od­cie­niach­ zie­le­ni,­ fio­le­to­wo-­zie­lo­ne ­i fio­le­to­wo-­brą­zo­we)­są skarb­ni­cą ­biał­ka,­ błon­ni­ka,­ wi­ta­min­ –­ przede­ wszyst­kim C­ i K, a tak­że­ so­li­ mi­ne­ral­nych ­zwłasz­cza ­wap­nia ­i po­ta­su, ­oraz­ sul­fo­ra­fa­nu­ ­sil­ne­go ­prze­ciw­u­tle­nia­cza, któ­ry­ ma­ dzia­ła­nie­ an­ty­no­wo­two­ro­we.­

 

Wy­pij ­mnie ­na­tych­miast!

To­ naj­bar­dziej ­od­żyw­cze ­wa­rzy­wo świa­ta­ i gwiaz­da­ moj­e­go­ ogród­ka przez­ cał­y­ rok­ na stał­e­ za­go­ścił­o w moi­m­ ja­dło­spi­sie.­ Jem­ też­ du­żo bro­kuł­ów, ­mar­chwi,­ żół­tek­ jaj ­(obo­wiąz­ko­wo ­ra­no ­i wie­czo­rem), ­ab­sol­ut­nie­ bez­ biał­ek.­ Uwiel­biam­ też­ so­ki.­ Na pew­no­ wiel­o­krot­nie ­sły­szel­i­ście, że­ sok,­ wy­ci­śnię­ty­ ze świe­żych ­owo­ców lub ­wa­rzyw ­ma ­naj­wię­cej ­wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych ­je­żel­i ­wy­pij­e­ się ­go­ bez­po­śred­nio­ po przy­go­to­wa­niu.­ Dla­cze­go?­ Od­po­wiedź­ jest­ pro­sta,­ otóż każ­dy­ sok ­owo­co­wy­ lub ­wa­rzyw­ny, wyka­zuj­e­ naj­więk­szą­ za­war­tość­ en­zy­mów ­od ra­zu ­po zro­bie­niu.­ Na­le­ży więc­ pa­mię­tać,­ że­ sok­ po­zo­sta­wio­ny­ na póź­niej­ na­ra­żo­ny­ jest na dzia­ła­nie­ tle­nu ,­czy­li­ utra­tę ­lub znisz­cze­nie ­więk­szo­ści­ en­zy­mów.  A za­tem­ wy­pi­ja­my­ go­ od ra­zu. Pol­e­cam ­szcze­gól­nie­ sok ­z mar­chew­ki­ i bu­ra­ków, ­su­ro­wych ­oczy­wi­ście.­ Ma wła­ści­wo­ści­ oczysz­czaj­ą­ce nasz­ or­ga­nizm. ­Świet­nie­ wpły­wa­ na kon­dy­cję skó­ry,­ któ­ra­ wspo­ma­ga­ pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du ­od­por­no­ścio­we­go. ­Od­żyw­czy ­sok ­moż­na przy­rzą­dzić ­też ­z jar­mu­żu.­

Komentarze:
Przepisz tekst z obrazka:
FUMCD
O nas
Redakcja Portalu Medycyny Naturalnej
Aleja Korfantego 2
(1 piętro, wejście od tyłu budynku)
40-004 Katowice
tel.: 32 257 08 39, 602 483 699
email: kontakt@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl

Redaktor naczelny: Halina Jurkowska
Znajdz nas
Zapisz się do newslettera i otrzymuj comiesięczną porcję wieści.