Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Więcej

Profilaktor Jeminowa a zdrowie - Anna Szteliga

20 kwietnia 2021

­Żywio­ło­wy ­po­stęp ­cy­wi­li­za­cyj­ny­ zmie­nił­ wa­run­ki ­by­to­wa­nia­ współ­cze­sne­go czło­wie­ka.­ Jed­no­cze­śnie­ przy­niósł ­ze ­so­bą­ sze­reg­ za­gro­żeń ­dla zdro­wia. ­Jed­nak ­w swo­jej­ isto­cie ­bio­-psy­cho­-spo­łecz­nej człowiek­ po­zo­stał ­ta­ki ­sam.­

 

Chcesz ­być­ zdro­wy? Ru­szaj­ się!

Je­śli ­każ­dy­ z nas ­w po­rę ­zro­zu­mie i zro­bi ­wszyst­ko,­ aby ­za­cho­wać­ funk­cje ­na­rzą­dów ­w do­brym ­sta­nie, ra­cjo­nal­nie ­roz­pla­nuj­e ­czas ­na pra­cę, ak­tyw­ność ­społ­ecz­ną, wy­po­czy­nek i sen ­ma­ szan­sę­ dłu­go­ cie­szyć­ się zdro­wiem­ i do­brym­ sa­mo­po­czu­ciem.­ Od­po­wied­nie­ od­ży­wia­nie, wpro­wa­dze­nie­ ryt­mu­ do­bo­we­go, tech­ni­ki­ rel­ak­sa­cyj­ne,­ a przede wszyst­kim ­ukie­run­ko­wa­ny ­ruch­ są sprzy­mie­rzeń­ca­mi­ w za­cho­wa­niu od­por­no­ści ­na zmę­cze­nie­ i szyb­kiej re­ge­ne­ra­cji­ or­ga­ni­zmu. ­Spraw­ność fi­zycz­na­ po­zwo­li­ nam­ prze­żywać­ ży­cie ­cie­ka­wie, ­nie­ dać ­się wpły­wo­wi ­nie ­ko­rzyst­nych ­sy­tu­acji ­oraz­ za­cho­wać­ smu­kłą­ syl­wet­kę.

Nie­ da­ się­ ukryć­ ­upły­waj­ą­cy ­czas, sta­rze­nie ­się ­or­ga­ni­zmu ­i nie­sprzyj­a­ją­ce­ czyn­ni­ki­ pro­wa­dzą­ do zmian w ukła­dzie­ kost­no­-sta­wo­wo­-mię­śnio­wym­i na­rzą­dach. War­to ­się ­za­sta­no­wić: ­po­go­dzić ­się­ z ogra­ni­cze­nia­mi,­ czy ­szu­kać ­spo­so­bów na spo­wol­nie­nie­ i zła­go­dze­nie te­go­ przy­kre­go­ pro­ce­su?­ Kie­dy zwy­kłe,­ co­dzien­ne­ czyn­no­ści­ wy­ma­gaj­ą ­od nas ­co­raz­ wię­cej ­wy­sił­ku i cza­su ­za­po­bie­ga­nie ­dal­sze­mu ­spad­ko­wi­ for­my­ po­pra­wi ­kom­fort ­na­sze­go ­ży­cia.­

 

Po­mo­że­ Ci ­re­ha­bi­li­ta­cja.

Nie­ do prze­ce­nie­nia ­bę­dą­ do­bra­ne ­do ogól­ne­go­ sta­nu­ zdro­wia ­ćwi­cze­nia ­na pro­fil­ak­to­rze ­Jew­mi­no­wa. Ćwi­cząc ­na tym ­pro­stym ­urzą­dze­niu­ moż­na­ za­po­biec­ de­for­ma­cjom ­krę­go­słu­pa,­ ko­ry­go­wać wa­dy­ po­sta­wy,­ re­ge­ne­ro­wać krę­go­słup ­po wzmo­żo­nym­ wy­sił­ku.­ Moż­na­ też­ uzy­skać­ po­moc przedl­e­kar­ską ­w drob­nych ­dol­e­gli­wo­ściach­ ból­o­wych­ po ura­zach i wy­pad­nię­ciu ­ją­dra ­miaż­dży­ste­go.­

Sku­tecz­ność ­re­ha­bil­i­ta­cji ­z wy­ko­rzy­sta­niem­ pro­fil­ak­to­ra­ Jew­mi­no­wa­ za­sa­dza­ się­ na in­dy­wi­du­al­nym do­bo­rze ­ćwi­czeń, ­uło­że­niu­ na pro­fil­ak­to­rze ­ćwi­czą­cej­ oso­by­ pod od­po­wied­nim ­ką­tem ­i współ­pra­cy ­z te­ra­peu­tą.­ Łą­cze­nie­ po­głę­bio­ne­go od­de­chu­ z ćwi­cze­nia­mi­ przy­bli­ża ocze­ki­wa­ny­ efekt.­

Pro­fi­lak­tor ­jest ­sprę­ży­stą ­de­ską­ (z ate­stem),­ so­lid­nie­ umo­co­wa­ną­ do ścia­ny.­ Kąt­ na­chy­le­nia moż­na­ do­wol­nie­ wy­brać. ­Wy­ko­ny­wa­nie­ ćwi­czeń­ na pro­fil­ak­to­rze w zwi­sie ­pod­par­tym ­sprzyj­a ­roz­cią­ga­niu ­mię­śni, ­sta­wów ­i krę­go­słu­pa, a ści­ślej­ ­prze­strze­ni­ mię­dzykrę­go­wych ­oraz ­po­wro­to­wi­ prze­miesz­czo­nych krę­gów ­do fi­zjol­o­gicz­ne­go­ uło­że­nia.­ W ten­ spo­sób­ zmniej­szaj­ąc tar­cie­ krąż­ków­ mię­dzy­krę­go­wych i ucisk ­na po­szcze­gól­ne ­ko­rzon­ki­ ner­wo­we ­re­gul­uj­ą­ce ­funk­cje ­na­rzą­dów, moż­na ­zmniej­szyć ,­a na­wet­ z li­kwi­do­wać­ dol­e­gli­wo­ści ­ból­o­we.

Re­ha­bi­li­ta­cję­ na pro­fi­lak­to­rze­ Jew­mi­no­wa­ moż­na­ łą­czyć z in­ny­mi­ te­ra­pia­mi,­ rów­nież z le­cze­niem ­far­ma­ko­lo­gicz­nym. Ma­saż­ przed ćwi­cze­nia­mi­ przy­śpie­sza ­po­wrót ­do zdro­wia.

Tagi:
Komentarze:
Przepisz tekst z obrazka:
RIWBZ
O nas
Redakcja Portalu Medycyny Naturalnej
Aleja Korfantego 2
(1 piętro, wejście od tyłu budynku)
40-004 Katowice
tel.: 32 257 08 39, 602 483 699
email: kontakt@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl

Redaktor naczelny: Halina Jurkowska
Znajdz nas
Zapisz się do newslettera i otrzymuj comiesięczną porcję wieści.