Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Więcej

Nowotwory – zagrożenie potencjalne! - Janusz Dąbrowski

22 kwietnia 2021

Rak ­to ­strasz­li­wa­ dia­gno­za,­ ale nie­ po­zba­wia­ją­ca­ na­dziei. Dla­cze­go? ­Po­nie­waż­ wy­róż­nia­ się­ w roz­wo­ju ­tej­ cho­ro­by:­ stan przed­no­wo­two­ro­wy­ (w któ­rym je­ste­śmy­ wszy­scy),­ stan­ no­wo­two­ro­wy ­od­wra­cal­ny,­ któ­ry­ mo­że (ale­ nie ­mu­si) ­za­mie­nić­ się­ w stan no­wo­two­ro­wy ­nie­od­wra­cal­ny.

 

Nie ­cze­kaj ­aż ­zaj­mie ­się ­to­bą on­ko­log

Podł­o­żem­ no­wo­two­rów ­są­ prze­wle­kłe ­sta­ny ­za­pal­ne ­w or­ga­ni­zmie ­trwa­ją­ce ­zwy­kle 7-10­ lat ­od poj­a­wie­nia się pierw­szej­ ko­mór­ki­ ra­ko­wej­ do po­wsta­nia ­gu­za ­no­wo­two­ro­we­go.­ Jest ­to jed­no­cze­śnie ­okres,­ kie­dy ­nasz układ od­por­no­ścio­wy ­ra­dzi ­so­bie­ cał­kiem­ do­brze­ z in­tru­za­mi.­ Ko­mór­ki­ od­por­no­ścio­we­ „pa­trol­uj­ą”­ or­ga­nizm, ­li­kwi­du­ją­ sta­ny­ za­pal­ne, ­wy­szu­kuj­ą ­zmu­to­wa­ne ko­mór­ki ­ra­ko­we ­i sku­tecz­nie ­je­ nisz­czą. Do­pó­ki ­układ im­mu­nol­o­gicz­ny­ to­ ro­bi­ - nic ­nam­ nie ­gro­zi. ­Wy­star­czy ­jed­nak,­ że­ ob­ni­ża­ się ­je­go ­moc ­–­ za­czy­na­ją­ się ­kło­po­ty.­

Istot­ną ­rol­ą­ w te­ra­pii ­an­ty­no­wo­two­ro­wej ­jest ­styl ­ży­cia ­(od­kwa­sza­nie ­i do­tle­nia­nie­ or­ga­ni­zmu),­ wy­bór­ od­powied­nie­go­ miej­sca­ do spa­nia­ wol­ne­go od pro­no­wo­two­ro­we­go­ pro­mie­nio­wa­nia­ pod­ziem­nych­ cie­ków,­ spo­sób od­ży­wia­nia­ oraz­ wła­ści­wy­ sto­su­nek do sie­bie ­i ży­cia.­

Dziś­ zna­my­ po­nad 100­ ro­ślin­nych sub­stan­cji­ sku­tecz­nie­ po­wstrzy­muj­ą­cych ­pro­ces­ po­wsta­wa­nia ­no­wo­two­ru. Dwie ­trze­cie ­z nich ­za­wie­raj­ą ­owo­ce i wa­rzy­wa.­ Szcze­gól­nie­ waż­ne ­są ­tu ­tzw. bio­fla­wo­noi­dy. ­Sęk­ w tym, że­ nie ­chce­my ­zja­dać­ owo­ców ­i wa­rzyw­ w od­po­wied­nich­ ilo­ściach.­ Naj­chęt­niej­ zja­da­my­ mię­so­ zwie­rząt­ ho­dowl­a­nych, na­fa­sze­ro­wa­ne­ do­dat­ka­mi ­– ­hor­mo­na­mi­ ste­ry­do­wy­mi­ przy­śpie­szaj­ą­cy­mi i zwięk­szaj­ą­cy­mi przyrost ­ma­sy ­mię­snej oraz­ pe­sty­cy­da­mi­ za­war­ty­mi­ w po­kar­mie ­ro­ślin­nym ­zwie­rząt. ­Do te­go­ do­cho­dzi­ nie­wy­obra­żal­na­ che­mi­za­cja śro­do­wi­ska. ­Kil­ka­dzie­siąt ­ty­się­cy ­stwo­rzo­nych ­przez­ nas ­związ­ków ­che­micz­nych­ jest­ obec­nych­ w wo­dzie­.

 

Nisz­czy­ cię ­głów­nie ­to, ­co­ jesz

Naj­now­sze ­ba­da­nia ­na­uko­we ­do­star­czaj­ą ­do­wo­dów,­ że ­na­wy­ki­ ży­wie­nio­we wy­wie­raj­ą ­po­nad ­dzie­się­cio­krotnie ­sil­niej­szy­ wpływ ­na roz­wój ­no­wo­two­ru ­niż po­zo­stał­e ­czyn­ni­ki.­ Die­ta­ ro­ślin­na­ jest nie­sły­cha­nie ­waż­na ­i cią­gle­ nie­do­ce­nia­na.­ Jest­ tu­ tak­że­ i dru­gi­ pro­blem: współ­cze­śnie ­upra­wia­ne­ ro­śli­ny ­są ­wy­jąt­ko­wo ­ubo­gie ­w wi­ta­mi­ny ­i tzw.­ nie­zbęd­ne ­skład­ni­ki ­od­żyw­cze. I wła­śnie dla­te­go ­tak ­waż­ną ­rol­ę­ w od­ży­wia­niu ko­mó­rek ­or­ga­ni­zmu ­od­gry­wa ­na­tu­ral­na­ (nie­ syn­te­tycz­na!)­ su­ple­men­ta­cja. Me­dy­cy­na­ aka­de­mic­ka­ w przy­pad­ku­ no­wo­two­ru­ pro­po­nuj­e­ ope­ra­cję­ – ­naj­mniej ­szko­dli­we ­roz­wią­za­nie, ale­ osła­biaj­ą­ce ­or­ga­nizm,­ do trgo­ che­mio­te­rapię­ i ra­dio­te­ra­pię.­ Sche­mat jest­ więc­ pro­sty­ –­ „wy­tnij,­ otruj, spal”. ­Jak­ to­ się ­ma­ do an­kie­ty ­prze­pro­wadzonej­ w 1986 ­ro­ku ­wśród­ ka­na­dyj­skich ­on­kol­o­gów, ­któ­rzy­ w więk­szo­ści­ stwier­dzil­i,­ że­ gdy­by­ im­ przy­szło cho­ro­wać­ na ra­ka, ­ni­gdy ­nie ­sko­rzy­sta­li­ by ­z apli­ko­wa­nej ­przez­ nich ­pa­cjen­tom ­che­mio­te­ra­pii, ­ze­ wzglę­du­ na jej wy­so­ką­ tok­sycz­ność­ i mał­ą­ efek­tyw­ność? („Najlepszy biznes na świecie”, Janusz Rygielski, Nie znany Świat” nr 4/2006).

 

Jak ­to ­jest ­z che­mio­te­ra­pią?

Ope­ra­cja­ gu­za ­–­ to ­gwał­tow­ne ­wdar­cie­ się ­w skom­pli­ko­wa­ne ­struk­tu­ry ­or­ga­ni­zmu. ­Przy­pad­ki ­le­cze­nia ­ope­ra­cyj­ne­go­ no­wo­two­rów ­do­ty­czą­ z zał­o­że­nia ok. 40­ do 70 ­proc.­ cho­rych.­ Che­mio­- i ra­dio­te­ra­pia­ zmie­niaj­ą płyn­ne ­śro­do­wi­sko­ w or­ga­ni­zmie,­ wsku­tek­ cze­go bar­dzo­ sil­nie ­wzra­sta ­je­go­ za­kwa­sze­nie. Po­wo­duj­e­ to rozwój ­wiel­u­ pa­to­ge­nów uwiel­biaj­ą­cych ­za­kwa­szo­ne­ śro­do­wi­sko. ­Ra­dio­ te­ra­pia­ też­ nie ­jest ­dział­a­niem miej­sco­wym, ­punk­to­wym, ­jak­ zwy­kle su­ge­ruj­ą ­le­ka­rze. ­W ob­rę­bie ­jej­ dział­ania ­znaj­duj­ą­ się­ prze­cież­ za­wsze ­komór­ki­ krwi­ prze­pły­waj­ą­ce­ w cał­ym ­or­ga­ni­zmie.­ Czym­ więc­ mo­że­ gro­zić­ ta­ka te­ra­pia?

Me­to­dy ­ty­po­we ­są­ ukie­run­ko­wa­ne na nisz­cze­nia­ ko­mó­rek ­ra­ko­wych ­(gu­zów). ­Po­wo­duj­ą ­jed­nak ­znacz­ne osła­bie­nie­ sys­te­mu­ im­mu­nol­o­gicz­ne­go. „Miej­sco­wa ­ra­dio­te­ra­pia ­oraz ­che­mio­te­ra­pia­ da­je­ ewi­dent­ne­ wy­zdro­wie­nie­ je­dy­nie 10­ proc.­ cho­rych” (dr­ A.­Ohlen­schläger ­– ­Niem­cy). Do­dat­ko­wo ­wy­stę­puj­e ­tu ­ry­zy­ko trwałe­go ­uszko­dze­nia­ sys­te­mu ­im­mu­nol­o­gicz­ne­go­ oraz­ możl­i­wość­ na­wro­tu cho­ro­by­ po uzy­ska­niu ­re­mi­sji. Wszyst­kie­ te­ me­to­dy­ to ­wal­ka­ ze­ skut­ka­mi,­ ob­ja­wa­mi,­ a prze­cież­ naj­waż­niej­sze­ są przy­czy­ny.

W trak­cie­ ty­po­we­go ­le­cze­nia ­na­stę­puj­e­ osła­bie­nie­ or­ga­ni­zmu ­i je­go­ sys­te­mu ­im­mu­nol­o­gicz­ne­go.­ A prze­cież pod­sta­wą­ cho­ro­by ­no­wo­two­ro­wej­ są nie­pra­wi­dło­we­ czyn­no­ści­ ukła­du­ od­por­no­ścio­we­go, ­z czym ­ści­śle wiąże ­się zmniej­szo­ne­ dział­a­nie ­an­ty­ok­sy­da­cyj­ne­ (an­ty­wol­no­rod­ni­ko­we).­ Ok. 50 proc.­ cho­rych­ na ra­ka­ umie­ra­ nie z po­wo­du­ skut­ków­ po­stę­puj­ą­ce­go dzieł­a­ nisz­cze­nia ­or­ga­ni­zmu ­na sku­tek roz­ro­stu ­ko­mó­rek ­ra­kowych,­ lecz ­z po­wo­du­ przed­wcze­sne­go ­wy­cień­cze­nia or­ga­ni­zmu ­pro­wa­dzą­ce­go ­do śmier­tel­nej­ w skut­kach­ ka­chek­sji­ (charł­ac­twa), ­czyl­i ­wy­nisz­cze­nia ­ustroj­u ­w na­stęp­stwie­ nie­do­ży­wie­nia­ or­ga­ni­zmu i za­bu­rzeń­ w przy­swaj­a­niu­ po­kar­mów.­ Do te­go­ do­cho­dzi­ nie­bez­pie­czeń­stwo­ tzw.­ prze­rzu­tów­ na sku­tek roz­sie­wa­nia­ się­ swoi­stych­ „za­rod­ni­ków”­ ra­ka ­po np.­ ope­ra­cyj­nym ­usu­nię­ciu ­gu­za.­

 

Po­staw­my­ na le­cze­nie sko­ja­rzo­ne

Dzi­siaj ­za­czy­na ­obo­wią­zy­wać­ tzw. ­le­cze­nie­ skoj­a­rzo­ne­ pol­e­gaj­ą­ce ­na poł­ą­cze­niu ­i współ­dział­a­niu­ ope­ra­cji, che­mio­te­ra­pii,­ ra­dio­te­ra­pii­ i do­ust­ne­go po­da­wa­nia ­le­ków.­ Poj­a­wiaj­ą ­się ­i in­ne ­te­ra­pie:­ szcze­pion­ki ­an­ty­nowo­two­ro­we,­ te­ra­pia ­ge­no­wa,­ te­ra­pia ­la­se­ro­wa ­(szcze­gól­nie ­fo­to­dy­na­micz­na), ­prze­szcze­pia­nie ko­mó­rek­ ma­cie­rzy­stych,­ hi­per­ter­mia (na­grze­wa­nie­ ko­mó­rek­ no­wo­two­ro­wych),­ krio­chi­rur­gia­ (nisz­cze­nie ­gu­zów z pomo­cą ­zim­na), ­te­ra­pia ­pro­to­no­wa (ha­dro­no­wa).­ Jed­nak ­cią­gle ­to ­nie ­jest „TO”, ­bo­wiem­ me­to­dy­ te­ nie ­są skie­ro­wa­ne ­na przy­czy­nę!­ Zaś ­pa­cjen­ci­ no­wo­two­ro­wi­ po­win­ni­ otrzy­mać ­do­dat­ko­wą te­ra­pię­ pro­fil­ak­tycz­ną prze­ciw ­no­wo­two­ro­wi ­oraz ­prze­rzu­tom.­ To­ z kol­ei­ wy­ma­ga ­in­dy­wi­du­al­nej ­te­ra­pii ­uwzględ­niaj­ą­cej­ sta­bil­i­zację­ uszko­dzo­nych ­ko­mó­rek i wzmac­nia­nie­ sys­te­mu ­od­por­no­ścio­we­go. I tu­ za­sto­so­wa­nie­ ma ­przede wszyst­kim ­do­ży­wia­nie­ or­ga­ni­zmu­ na­tu­ral­ny­mi su­ple­men­ta­mi­ sta­no­wią­cy­mi ­kon­cen­tra­ty­ skład­ni­ków­ ro­ślinnych. „Po la­tach wma­wia­nia ­lu­dziom,­ że­ che­mio­te­ra­pia­ jest­ je­dy­nym­ spo­so­bem­ wal­ki z ra­kiem, ­szpi­tal Aka­de­mii­ Me­dycz­nej­ Johns ­Hop­kins ­w koń­cu ­przy­zna­je, ­że ­ist­nie­je ­al­ter­na­tyw­na ­me­to­da. (…)­ Gdy ­ktoś ­ma ra­ka,­ wska­zu­je ­to na licz­ne ­nie­do­bo­ry ­sub­stan­cji ­od­żyw­czych. ­Mo­gą­ one­ być ­wy­wo­ła­ne czyn­ni­ka­mi ­ge­netycz­ny­mi,­ śro­do­wi­sko­wy­mi,­ ży­wie­nio­wy­mi­ i sty­lem ży­cia.­ Aby­ po­ko­nać ­nie­do­bo­ry­ sub­stan­cji ­od­żyw­czych, na­le­ży­ zmie­nić die­tę ­i do­dać ­su­ple­men­ty ­wzmac­nia­ją­ce­ sys­tem­ od­por­no­ścio­wy.” (na podst.:­ Big­ Ho­spi­tal Finall­y­ tell­ing­ the truth­ abo­ut­ Can­cer, Johns­ Hop­kins, www.thel­i­ber­ty­be­acon.com)

Pod­czas­ te­ra­pii­ an­ty­no­wo­two­ro­wej szcze­gól­ną ­rol­ę ­od­gry­wa ­od­ży­wia­nie z du­żą­ ilo­ścią­ po­kar­mu­ ro­ślin­ne­go (zwłasz­cza­ ziel­o­nych­ czę­ści­ ro­ślin), kasz­ (przede ­wszyst­kim ­ja­gla­na ­i gry­cza­na), ­pra­wie ­cał­ko­wi­tą ­lub­ zu­pełną ­eli­mi­na­cją­ za­kwa­szaj­ą­ce­go­ or­ga­nizm mię­sa,­ na­biał­u,­ wszel­kich­ sło­dy­czy (w tym ­słod­kich ­na­poj­ów), produktów z biał­ej ­mą­ki,­ biał­e­go ­ry­żu,­ wy­so­ko­ prze­two­rzo­nej ­żyw­no­ści,­ al­ko­hol­u w każ­dej po­sta­ci,­ ka­wy ­i czar­nej ­her­ba­ty.

Pra­wi­dło­wo­ się ­od­ży­wiaj, sta­bi­li­zuj ­wa­gę

 

Nie­zbęd­na­ te­ra­pia­ an­ty­no­wo­two­ro­wa ­wy­ma­ga ­więc­ przede ­wszyst­kim sty­mul­a­cji ­sys­te­mu ­im­mu­nol­o­gicz­nego, co­ jest­ za­pew­nio­ne ­m.in.­ przez:

  • pra­wi­dło­we­ od­ży­wia­nie ­za­pew­niaj­ą­ce ­nor­mal­i­za­cję ­ma­sy­ ciał­a,
  • od­ży­wia­nie ­ko­mó­rek­ i od­kwa­szenie­ or­ga­ni­zmu ­do po­zio­mu­ pH­ po­ran­ne­go ­mo­czu 7-7,4 ­(w cią­gu­ ok. 7-10 dni) ­i póź­niej ­zwięk­sze­nie­ da­wek ­za­sa­do­wych ­mi­ne­rał­ów,­ aby­ dojść­ do pH w wy­so­ko­ści 8,0-8,4­(3-4 ­dni),
  • die­ty ­oczysz­czaj­ą­ce,
  • za­pew­nie­nie ­pra­wi­dło­wej ­pra­cy ­jelit ­(od­bu­do­wa­ pra­wi­dło­wej ­flo­ry­ bak­te­ryj­nej),
  • przyj­mo­wa­nie ­wy­so­kiej­ ja­ko­ści ­pre­pa­ra­tów ­zioł­o­wych ­i in­nych ­(ty­mia­nek, je­żów­ka ­– ­echi­na­cea, kono­pie,­ ko­zie­rad­ka, ­mio­dun­ka,­ po­ziom­ka),­ żel ­aloe ­ve­ra w poł­ą­cze­niu ­z krze­mem ­z po­krzy­wy ­ak­ty­wi­zuj­ą­cy 12-dwu­krot­nie­ ma­kro­fa­gi, pre­pa­ra­ty ­gra­si­cy,­ pol­i­fe­nol­e,­ col­o­strum, ko­en­zym­ Q10,­ czarnusz­ka ­egip­ska,­ pro­bio­ty­ki­ (za­bez­pie­czo­ne ­przed nisz­czą­cym dział­a­niem ­kwa­su ­sol­ne­go ­w żoł­ąd­ku),
  • pi­cie­ tzw.­ „oży­wio­nej­ wo­dy” – zwięk­sza ­moc ­sys­te­mu ­od­por­no­ścio­we­go­ po­nad 2,5-krot­nie,
  • przyj­mo­wa­nie­ kwa­sów­ tłusz­czo­wych ­Ome­ga 3, ­zwłasz­cza ­EPA ­i DHA, któ­re ­przy­śpie­szaj­ą ­pro­ces rekon­wal­e­scen­cji ­i zmniej­szaj­ą­ uszko­dze­nia­ skó­ry ­spo­wo­do­wa­ne ­ra­dio­te­ra­pią;
  • przyj­mo­wa­nie ­pre­pa­ra­tów ­za­wie­raj­ą­cych ­na­tu­ral­ne­ OPC ­(oli­go­pro­an­to­cyj­a­ni­dy­ny)­ oraz ­EGCG (galusa­nian epi­gal­o­ka­te­chi­ny),­ dział­aj­ą­ce­ wy­bit­nie ­an­ty­estro­gen­nie ­oraz ­du­żych ­da­wek wi­ta­mi­ny D.

 

Z ra­kiem­ walcz ­kom­plek­so­wo

Nie­zbęd­na­ jest­ tak­że­ psy­cho­te­ra­pia, ­w czym ­spe­cjal­i­zuj­e ­się­ no­wa ­ga­łąź ­le­cze­nia­ ­psy­cho­neu­ro­en­dokryi­m­mu­nol­o­gia.­

Po­wtórz­my ­raz ­jesz­cze ­−­ wal­ka z ra­kiem ­mu­si­ od­by­wać­ się­ kom­plek­so­wo!­ Dla­te­go­ na­le­ży­ łą­czyć różno­rod­ne ­te­ra­pie­ w ce­lu ­zwal­cze­nia ­cho­ro­by.

Przy­po­mnę ­jesz­cze­ o czymś ­bar­dzo­ waż­nym: ­zro­zu­miał­e,­ że ­ani ­zio­ła,­ ani­ su­ple­men­ty­ nie­ są­ le­ka­mi na wszyst­kie­ cho­ro­by.­ Ich ­pod­sta­wo­wa rol­a­ w dzi­siej­szej­ rze­czy­wi­sto­ści­ –­ to przede­ wszyst­kim ­pro­fil­ak­ty­ka,­ pre­wen­cja. ­W bar­dzo ­ostrych­ sta­nach ­cho­ro­bo­wych­ ab­so­lut­ną­ ko­niecz­no­ścią­ jest­ za­sto­so­wa­nie­ te­ra­pii wska­za­nej­ przez­ kom­pe­tent­ne­go w da­nej ­dzie­dzi­nie ­le­ka­rza. Jed­nak wska­za­na ­su­ple­men­ta­cja jest ­nieodzow­na ­we­ wspo­ma­ga­niu ­le­cze­nia, ­kie­dy ­za­zwy­czaj ­or­ga­nizm ­jest ­wy­czer­pa­ny ­i MU­SI­ być­ do­ży­wia­ny.­ Ja­ko­ ko­smicz­ną bzdu­rę ­nal­e­ży­ trak­to­wać ­twier­dze­nia, ­że nie­wol­no­ cho­re­mu ­na no­wo­twór­ przyj­mo­wać ­su­ple­men­tów ­die­ty, ­po­nie­waż w ten ­spo­sób ­do­ży­wia ­no­wo­twór.­

Komentarze:
Przepisz tekst z obrazka:
GIAST
O nas
Redakcja Portalu Medycyny Naturalnej
Jebetfarm Sp. z o.o.
Jaworowa 24
42-603 Tarnowskie Góry
tel.:
email: kontakt@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl

Redaktor naczelny:
Znajdz nas
Zapisz się do newslettera i otrzymuj comiesięczną porcję wieści.