Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Więcej

Kapilaroterapia, jak zachować młodość i zdrowie

5 maja 2021

Na przestrzeni wieków człowiek nie starał się przyporządkować przyrodzie, a dążył do tego, by stworzyć ją wygodniejszą do funkcjonowania. To w konsekwencji spowodowało destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. W ciągu ostatnich 30 lat stworzono 100 tysięcy syntetycznych związków chemicznych zagrażających naturze i ludzkiemu życiu.

Choroby cywilizacyjne

Nisz­cze­nie ­bios­fe­ry ­wraca do człowieka w postaci chorób cywilizacyjnych, ­w tym­ tak­że ­po­przez­ zmia­nę­ ja­ko­ści­ pro­duk­tów­ spo­żyw­czych, któ­re­ dziś ­ska­żo­ne­ są ­w in­ten­syw­nych­ upra­wach, czy ­in­ten­syw­nych ­ho­dowl­ach, ­wy­ma­gaj­ą­cych ­uży­cia ­wiel­u ­sub­stan­cji ­che­micz­nych ­w tym ­her­bi­cy­dów ­i pe­sty­cy­dów. ­Miłość przyrody, która obdarza człowieka czułą opieką, choć nie kiedy bez wzajemności ze strony ludzkości, jest bezkresna i bezinteresowna. To my ­po­win­ny­śmy zwra­cać ­uwa­gę,­ być­ czuj­ni, chro­nić ­eko­sys­tem, ­po­nie­waż ­to nasz interes leży u podstaw czystego bytu ekologicznego natury.

Każ­dy ­sy­gnał­ o sta­nie­ za­pal­nym ­w na­szym ­or­ga­ni­zmie­ jest ­skut­kiem­ wa­dli­wej­ pra­cy­ sy­te­mu­ tra­wienne­go. ­Tu­ wła­śnie ­le­ży ­przy­czy­na ­po­cząt­ku­ nie­do­bo­ru ­im­mu­nol­o­gicz­ne­go. ­Wo­bec ­tak ­ka­ta­stro­fal­ne­go sta­nu ­eko­sys­te­mu, ­za­tru­cia ­gle­by, ­wo­dy­ i po­wie­trza, za­kłó­ce­nie ­pro­ce­sów ­wchła­nia­nia, ­pro­ce­sów­ mi­kro­ekol­o­gii ­na­sze­go­ or­ga­ni­zmu­ ­jest ­nie­unik­nio­ne. ­Nasza mikroflora często jest nie prawidłowa z powodu permanentnych niedoborów zdrowej żywności w tym błonnika, naturalnych witamin, mikro i makro elementów, wody oraz powietrza.

In­sty­tut ­Na­uko­wo­ - Ba­daw­czy­ Biol­it ­z za­chod­niej ­Sybe­rii ­w hol­i­stycz­nym ­po­strze­ga­niu ­czło­wie­ka ­i je­go or­ga­nów,­ opra­co­wał ­uni­kal­ne ­for­muł­y ­związ­ków­ sub­stan­cji ­czyn­nych­ po­cho­dze­nia­ ro­ślin­ne­go,­ za­pobie­gaj­ą­ce ­pro­ce­som­ sta­rze­nia. ­Aby­ sty­mul­a­cja­ na­szej­ od­por­no­ści­ był­a­ sku­tecz­na,­ mu­si­my­ w równym ­stop­niu za­dbać­ o od­bu­do­wę­ na­czyń­ wło­so­wa­tych,­ któ­re z wie­kiem­ za­ni­kaj­ą. ­Odbudowa naczyń włosowatych inaczej kapilaroterapia jest mobilizacją rezerwowych sił organizmu nieodzownych do odbudowania zdrowej równowagi.

Naczynia włosowate

W pro­ce­sie­ ży­cio­we­go­ cy­klu ­sieć­ na­czyń ­wło­so­wa­tych­ or­ga­ni­zmu­ ule­ga­ za­nie­czysz­cze­niu. ­Wsku­tek ­te­go­ krążenie krwi gwałtownie spowalnia, a w niektórych miejscach w ogóle się zatrzymuje i zanika. Ko­mór­ki ­prze­staj­ą ­otrzy­my­wać ­tlen i sub­stan­cje ­od­żyw­cze,­ nie­ mogą ­wy­dal­ać ­dwu­tlen­ku­ wę­gla ­i zanie­czysz­czeń ­ule­gaj­ąc ­za­tru­ciu,­ gi­ną. Z wie­kiem ­ten ­pro­ces ­za­czy­na ­się ­po­głę­biać ­i na­sil­ać.­ W naszych ­tkan­kach­ pojawiają się całe wyspy martwych komórek i wyschniętych kapilarów.

Wła­śnie ­tak ­prze­bie­ga­ pro­ces ­sta­rze­nia ­się. ­Je­żel­i ­przy­wró­ci­my ­pra­wi­dło­wy ­krwio­bieg,­ nasz ­or­ga­nizm bę­dzie ­w sta­nie ­sa­mo­dziel­nie ­za­trzy­mać ­roz­wój­ wiel­u­ cho­rób­ i za­cznie­ od­bu­do­wę uszko­dzo­nych­ or­ga­nów­ i tka­nek.­ Mechanizm pobudzania poprzez kąpiele terpentynowe sprzyja otwieraniu się zamkniętych naczyń kapilarnych,­ co­ uspraw­nia­ ko­mór­ko­wą­ prze­mia­nę ­ma­te­rii ­oraz­ po­zwal­a ­or­ga­nizmo­wi­ przy­wra­cać­ od­ży­wia­nie ­na­rzą­dów­ i po­pra­wiać ­wy­dal­a­nie za­nie­czysz­czeń.­ Dla­te­go­ też­ na­tu­ral­ne­ le­cze­nie i spo­ży­wa­nie­ sub­stan­cji ­czyn­nych­ z wy­cią­gów­ ro­ślin­nych ­bę­dzie­ sku­tecz­niej­sze.

Produkty z dalekiej Syberii w postaci kąpieli terpentynowych pod nazwą Kąpiel Skipidarnaja I i II na bazie terpentyny żywicznej i wyciągu kasztanowca, ­od­no­szą­ się ­do me­tod­ powszech­nie ­uzna­wa­nych ­i sto­so­wa­nych ­w za­bie­gach sa­na­to­ryj­nych ­w uzdro­wi­skach ­na te­re­nie ­Szwaj­ca­rii, ­Fran­cji, ­Włoch, Niemiec ­i Czech. ­Rów­nież­ w Pol­sce ­w sa­na­to­rium ­„Pod Tęż­nia­mi” ­w Cie­cho­cin­ku.­

Pre­kur­so­rem ­me­to­dy­ sty­mul­a­cji ­or­ga­ni­zmu­ po­przez ką­piel­e ­ter­pen­ty­no­we­ był­ rosyjski lekarz i naukowiec Aleksander S. Załmanow. Twier­dził,­ że wła­śnie­ zmia­ny­ cho­ro­bo­we ­na­czyń ­wło­so­wa­tych sta­no­wią ­pod­sta­wę­ każ­de­go ­pro­ce­su ­cho­ro­bo­we­go.­

Teoria Załmanowa

W swym­ do­rob­ku­ na­uko­wym,­ tłumaczonym na sze­reg ­ję­zy­ków­ świa­ta, ­do­wo­dził, ­iż­ bez ­anal­i­zy spe­cyfi­ki ­ka­pil­a r­me­dy­cy­na ­nie ­jest ­w sta­nie ­do­ciec praw­dzi­wej­ przy­czy­ny­ scho­rzeń­ i przy­wró­cić ­or­ga­nizmo­wi­ sta­n­ utra­co­nej ­rów­no­wa­gi.­ Stosowanie kąpieli kapilaroterapeutycznych wpływa na:

  • po­pra­wę ­pro­ce­sów ­me­ta­bol­icz­nych,
  • nor­mal­i­za­cję ­me­ta­bol­i­zmu ­tłusz­czów ­(utrzy­ma­nie ­i ob­ni­że­nie ­ma­sy ­ciał­a, ­re­duk­cja­ cell­ul­i­tis)
  • pro­fil­ak­ty­kę ­przed­wcze­sne­go ­sta­rze­nia ­się­ or­ganizmu
  • nor­mal­i­za­cje ­bil­an­su ­elek­trol­i­tów,
  • ła­go­dze­nie ­dol­e­gli­wo­ści ­w cho­ro­bie ­zwy­rod­nie­niowej krę­go­słu­pa,­ sta­wów ­i ar­tre­ty­zmie,
  • ła­go­dze­nie ­scho­rzeń ­gór­nych­ dróg od­de­cho­wych,
  • ­ła­go­dze­nie ­dol­e­gli­wo­ści­ ob­wo­do­we­go­ ukła­du ner­wo­we­go ­(za­pal­e­nia ­ner­wów)­oraz ­okol­i­cy ­lę­dźwiowej­ krę­go­słu­pa,
  • ­ła­go­dze­nie­ dol­e­gli­wo­ści­ dol­nych ­dróg­ mo­czo­wych ­(ka­mi­cy ­ner­ko­wej), ­za­pal­e­nia ­pę­che­rza,
  • pro­fil­ak­ty­kę­ i ła­go­dze­nie­ obj­a­wów­ pro­ce­su przed­wcze­sne­go ­sta­rze­nia.­

Toksyny też przez skórę

Nal­e­ży ­nad­mie­nić, ­iż ­nasz organizm otrzymuje toksyczne związki nie tylko z wodą i pożywieniem, ale również poprzez skórę. W więk­szo­ści­ ko­sme­ty­ków,­ w my­dłach­ i płyn­nych de­ter­gen­tach,­ w wiel­u produk­tach­ spo­żyw­czych ­oraz w pra­wie­ wszyst­kich ­le­kach­ i syn­te­tycz­nych ­su­ple­men­tach­ znaj­duj­e się np. ­dwu­tle­nek­ ty­ta­nu ­pod po­sta­cią­ E171 ­lub CI 77891. ­Toksyczność tlenków tytanu, ­zwłasz­cza­ wy­stępuj­ą­cych ­w po­sta­ci ­na­no­czą­ste­czek,­ któ­re­ prze­ni­kaj­ą ­przez ­bło­ny­ ko­mór­ko­we­ i ją­dro­we,­ po­wo­duj­e­ uszka­dza­nie­ struk­tu­ry DNA,­ wy­woł­uj­ąc ­ra­ko­twór­cze ­mu­ta­cje ­i wiel­e ­dege­ne­ra­cyj­nych ­zmian ­w komór­kach.­ Zwią­zek ­tlen­ku ­ty­ta­nu ­dział­a ­też ­neu­ro­tok­sycz­nie, ­uszka­dzaj­ąc­ ko­mór­ki­ ner­wo­we,­ do­pro­wa­dzaj­ąc­ do ich neu­ro­de­ge­ne­ra­cji. ­Dla­te­go ­tak ważne jest w dzisiejszej dobie „supertechnologii masowego, niszczącego oddziaływania” na organizm człowieka, rozsądne i przemyślane wspomaganie systemu odpornościowego!

W jesienne­ wie­czo­ry­ oczysz­czaj­my­ or­ga­nizm i skó­rę ­po­przez ­lecz­ni­cze ­ką­piel­e, ­a tak­że­ jel­i­ta,­ wątrobę,­ ner­ki ­i po­zo­stał­e­ ob­sza­ry ­tyl­ko ­na­tu­ral­ny­mi ­sub­stan­cja­mi­ po­zy­ska­ny­mi ­z upraw­i te­re­nów­ ekol­o­gicznych­ o udo­ku­men­to­wa­nej­ sku­tecz­no­ści,­ któ­re z peł­ną­ ba­zą ­do­świad­czeń ­na­uko­wych­ pragniemy przekazać Wam z dalekiej, czystej ekologicznie zachodniej Syberii i Ałtaju.

Komentarze:
Przepisz tekst z obrazka:
QGZLM
O nas
Redakcja Portalu Medycyny Naturalnej
Jebetfarm Sp. z o.o.
Jaworowa 24
42-603 Tarnowskie Góry
tel.:
email: kontakt@blizej-zdrowia-blizej-natury.pl

Redaktor naczelny:
Znajdz nas
Zapisz się do newslettera i otrzymuj comiesięczną porcję wieści.